Kirigakure no Sato.

Equipe 1.

Picture
Jounnin: matheus700lima

Gennin: Bruninhoox

Gennin: Nuno8

Gennin: dan-danilo-dan

Equipe 2.

Picture
Jounnin: Mark.S.Kluger

Gennin:

Gennin:

Gennin:

Equipe 3.

Picture
Jounnin: 

Gennin:

Gennin:

Gennin:

Equipe 4.

Picture
Jounnin: 

Gennin: 

Gennin: 

Gennin: 

Equipe 5.

Picture
Jounnin: 

Gennin:

Gennin:

Gennin:

Equipe 6.

Picture
Jounnin:

Gennin:

Gennin:

Gennin:

Equipe 7.

Picture
Jounnin:Hinata579

Gennin:Reinaldo-Neto

Gennin:Naruto?:

Gennin:Oukashou